Upprop för fader Mikaels lön!

Vi i församlingens styrelse tycker att det är en glädje och förmån för församlingen att kunna fira liturgi och få undervisning av en kunnig och engagerad präst. Vi tror att flera av er som läser detta delar denna åsikt.

Fader Mikaels lön är i dagsläget tyvärr alltför låg i jämförelse med hans arbetsinsats. Församlingens styrelse vill därför höja fader Mikaels lön! Därav detta upprop. Ta del av texten nedan.

Styrelsen, Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling,

Xenia Borg, ordförande

Elisabeth Wikström, Petrus Wikström, Sunniva Nordin

Upprop för fader Mikaels lön:

Styrelsen ber alla att ta del av informationen nedan.

Fader Mikaels lön fastställdes till 7000:- brutto i maj 2018 och tjänsten omfattar 50%. Efter skatt ger det en lön på 4900 i månaden. En pastor i en frikyrka har ca. 28500 kr. brutto, och en präst i Svenska Kyrkan som arbetat tio år (med motsvarande utbildning som fader Mikael) har en medellön på 43000 kr. brutto.

Det är en glädje och förmån för församlingen att kunna fira liturgi och få undervisning av en kunnig och engagerad präst. Styrelsen föreslår att fader Mikaels lön höjs till 28500 kr/ månaden, vilket innebär en kostnad för församlingen på 18272 kr/månad (50% tjänst + arbetsgivaravgifter). Tjänstens omfattning (%) kan komma att anpassastill församlingens ekonomiska förutsättningar.

Anställningsavtal skall uppdateras så snart som möjligt.

För att detta ska kunna gå att genomföra behöver följande information nå ut till alla som är medlemmar av församlingen eller anser sig ha glädje av dess verksamhet:

Församlingens ekonomiska grund:

Församlingens ekonomi är i princip helt baserad på frivilliga gåvor. Vi får mycket små bidrag från SST (Statens Stöd till Trossamfund, vilka fördelas via vikariatet) och inga ekonomiska medel från moderkyrkan i Antiokia. Vår församling är således helt beroende av medlemmarnas generositet och vilja att ge för att få verksamheten att fungera.

Pengar behövs till lön och omkostnader för församlingens präst, hyra av kyrkolokal, för att bekosta liturgiskt material som används i gudstjänsten och till att anordna undervisning, föreläsningar och studiecirklar om ortodox tro för församlingen och nyfikna.

Vår församling sköter ekonomin helt enligt myndigheternas regler, vilket bl.a. innebär att löner betalas ut med arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Ekonomin bokförs och redovisas av en extern revisor, årsrapporten presenteras och godkännes vid årsmötet. Den som önskar kan få inblick i detta. Kontakta styrelsen i så fall.

Nödvändigheten av regelbundet givande:

Regelbundet givande är en god vana där stora och små gåvor ger stort resultat och tryggar församlingens arbete att kunna fullfölja sitt uppdrag.Om vi ska klara att ge vår präst en skälig lön så behöver vi alla ta vårt ansvar. En kontinuerlig gåva varje månad ger en möjlighet för fader Mikael att på bästa sätt planera församlingsarbetet.

I Bibeln uppmuntras vi till att ge ”tionde” (dvs. 10% av inkomsten), men var och en ger vad han eller hon förmår (se diagram längre ned). Givandet är aldrig förknippat med tvång, utan frihet och glädje att få delta i Kyrkans heliga arbete.

Vår nominella medlemsavgift är endast 100kr/år och är innebär att du har rätt att medverka på församlingens årsmöte. Den låga summan signalerar att medlemsavgiften inte är tänkt att täcka församlingens hela arbete.

Visualisering av givandets kraft:

Diagrammet nedan visar följande: Staplarna till vänster visar att fader Mikaels nuvarande låga lön täcks av inkomna gåvor under år 2019 (liknande data gäller föregående år). Stapeln till höger visar estimerade utgifter med den planerade löneökningen i jämförelse med inkomster enligt 2019 års data. För att nå styrelses förslag saknas alltså ca. 7000 kr. i inkomst per månad.

Utgifter / månad enl. gamla lönen på 7000 kr är 9200 kr. Utgifter / månad enl. styrelsens uppsatta mål på 14250 är 18272 kr/månad (50% tjänst + arbetsgivaravgifter). Notera att hyra och andra utgifter tillkommer.

Nedan finns ett diagram på hur inkomsterna drastiskt skulle kunna förändra församlingens möjligheter att ge fader Mikael en skälig lön.

I dagsläget har vi inte 25 regelbundna givare, utan betydligt färre. Till de regelbundna gåvorna kommer enskilda gåvor med oregelbunden frekvens. Vi är tacksamma för alla gåvor, men oregelbundna gåvor ger osäker ekonomi och osäkra arbetsförhållanden.

Diagrammet ovan visar att när många givare ger regelbundet sker underverk för församlingens ekonomi. Genom en stabil ekonomi skapas förutsättningar för ett gediget arbete och en svenskspråkig ortodox närvaro i högre grad i Göteborg.

Notera alltså att om 25 hushåll gav 700 kr. / månad skulle inkomsterna ligga på 17500. Om samma hushåll ökade sitt givande till 1000 kr. / månad skulle församlingens ekonomiska situation vara löst! Det rör då 300 kr. mer i utgifter för respektive hushåll. Detta är sagt för att visualisera givandets kraft.

Hur ger du?

Sätt in din gåva på vårt bankgiro: 803-1726, och låt det bli en kontinuerlig gåva varje månad.

Swish: 123 278 80 99.

Du kan även lämna kontanter i korgen på informationsbordet vid gudstjänsterna.