Introduktionskurs i Ortodox tro

Så här ser kursen ut:

1. “Erfarenheten av Gud” – 13/8

Hur kan vi erfara Gud? När och var möter vi honom? Är det svårare idag än förr i tiden? Vad är det i så fall som hindrar oss att erfara Gud idag? Dessa är frågor vi samtalar kring vid detta tillfälle.

2. “Kristus Frälsaren” – 10/9

Vi samtalar om Jesus, hans person och liv, samt om hur en kristen människa möter sitt eget liv som Kristi efterföljare, i lätta och svåra tider.

3. “Nykter tro – om trons grundvalar” – 15/10

Denna gång samtalar vi kring varför den Ortodoxa Kyrkan tror som den gör, och varför det är rimligt. Ämnen som Bibeln och Traditionen kommer att behandlas.

4. “Treenigheten och läran” – 12/11

Spelar läran någon roll? Är det inte viktigast att vi bara följer Jesus? Dessa frågor är typiska i kristna sammanhang idag. Vid detta tillfälle undersöker vi varför den Ortodoxa Kyrkan lägger så stor vikt vid en rätt lära.

5. “Människans svar: Theosis” – 10/12

Vad ska en människa som mött Gud göra? Har hon fått en biljett till himmelen bara för att hon tror på Gud? Detta tillfälle kommer att visa på den Ortodoxa trons konkreta frälsningssyn, här och nu.

6. “Liturgin och liturgin efter liturgin” – 21/1

Vid detta tillfälle kommer vi att samtala om de råd som den Ortodoxa Kyrkan ger sina medlemmar för att leva i Kristi efterföljd och förbli hos honom.

7. “Att leva som ortodox i Göteborg och Sverige idag” – 25/2

Vi samtalar om hur det kan vara att leva som ortodox kristen i Göteborg idag, både vad gäller livet på skola och arbetsplats, men också vilka olika församlingar som finns och hur olika folk praktiserar sin tro.

8. “Ikonen: teologi, funktion och praktik” – 24/3

Ikonen är inte en möjlighet i Ortodoxa Kyrkan, utan ett måste! Idag lär vi oss om hur ikonens plats blev så självklar, vilka motiv som finns, vilken funktion ikonen har och hur den framställs.

9. “Helgonen: Mer av Gud” – 14/4

Helgonen, och framförallt Guds moder Maria, är förebilder och förebedjare för oss, men de uppenbarar också olika aspekter av Gud för oss. Denna gång ska vi studera den “andliga äng” som är den brokiga helgonskaran.

10. “Att skapa ett ortodoxt medvetande” – 26/5

Hur lever man som from ortodox kristen i Sverige idag, med fötterna på jorden och med minnet av Gud ständigt närvarande inombords? Idag samtalar vi om hur ett liv som ortodox kan se ut i just vårt land.